Vzkvétání (flourishing) pro model osobní pohody, který vytvořil průkopník v oblasti pozitivní psychologie Martin Seligman, profesor psychologie na Pensylvánské univerzitě.
Vzkvétání je tvořeno pěti základními doménami, které jsou známy pod akronymem PERMA.
Pro těchto pět prvků se používá akronym PERMA tvořený z anglických termínů:
• Positive Emotions (pozitivní emoce),
Engagement (zaujetí)
Relationship (pozitivní vztahy),
Meaning (smysluplnost),
Accomplishment (úspěšný výkon).
Tyto prvky podle Seligmana představují stavební kameny trvale spokojeného života.  Tento model lze přenést do pracovního kontextu a lze využit pro budování pozitivní organizační kultury. Model je založen na vědeckém výzkumu v oblasti psychologie.

Pozitivní emoce

Pozitivní emoce, jako je radost, zaujetí, spokojenost, láska a hrdost, mohou rozšířit naše obvyklé způsoby myšlení nebo jednání, aby přinesly lepší výsledek nebo pocity ze života.
V pracovním kontextu je důležité vytvořit prostor, který umožňuje sebereflexi, sdílení zkušeností a znalostí, pocit sounáležitosti a propojení s jednotlivci, týmem a organizací. Podpora pozitivních emocí v pracovním prostředí zvyšuje úroveň důvěry, spolupráce a sounáležitosti mezi zaměstnanci. Zároveň pozitivní emoce pomáhají snižovat stres a zvyšují odolnost a schopnost zvládat složité situace. (Zjednodušeně řečeno, s úsměvem jde všechno líp).

Zaujetí

Zaujetí je zážitek, při kterém někdo plně využívá své dovednosti, silné stránky a pozornost pro náročný úkol.
V pracovním kontextu je důležité poskytnout všem zaměstnancům příležitost plně se zapojit směrem, kterým se chce organizace ubírat a směřování organizace propojit s jejich vlastními cíli a zájmy. Stavět na silných stránkách zaměstnanců a plně jim umožnit využit jejich potenciál.
V rámci otevřeného dialogu by všichni měli mít možnost ovlivňovat směřování organizace.
Martin Seligman a další vědci zjistili, že když práce vyžaduje naši angažovanost, například využití našich sil v nových a inovativních způsobech, zažíváme vyšší úrovně štěstí a nižší úrovně deprese.
Další vlivná studie naznačuje, že až 70 % profesionálů, kteří denně využívají své silné stránky, uvedlo, že se při své práci cítili více angažovaní a nabití energií,

Vztahy

Vztahy jsou základem duševní pohody. Vztahy a sociální vazby jsou zásadní pro smysluplný život. Podpora a spojení s ostatními je jedním z nejlepších protilátek proti  životním strastem a spolehlivým způsobem, jak se cítit lépe
V pracovním kontextu je úspěch týmu je podporován dynamikou a kvalitou vztahů na pracovišti. Péče o kvalitní pracovní a mezilidské vztahy nad rámec pracovní role umožňuje, aby lidé cítili větší propojenost, chuť vzájemně se podporovat a povzbuzovat a ochotu jeden druhému pomáhat.

Smysluplnost

Pro každého člověka je důležité vnímání účelu a smyslu svého konání a přispívaní něčemu, co je větší než on. Pokud zaměstnanci sdílejí společný smysl a účel organizace a vnímají, jak svým úsilím přispívají kolektivním cílům, cítí se spokojenější a motivovanější. Práce se stává smysluplnější, když zaměstnanci mohou vidět, jak jejich úsilí ovlivňuje ostatní v rámci organizace nebo jaký má pozitivní dopad na komunitu.

Úspěch

Lidé usilují o úspěch, kompetenci, pro svuj vlastní dbrý oocit v různých oblastech, včetně pracoviště, sportu, her, koníčků atd. Vědomí, že něco dokážu a mohu se zlepšovat je důležité pro osobní pohodu. V pracovním prostředí je důležité vytvářet podmínky, kde mohou lidí vyniknout, podporovat jejich profesní a kariérový a růst a podporovat organizační kulturu, ve které jsou individuální úspěchy oceňovány jako zdroje úspěchu celého týmu.